ApexPro Agency

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem serwisu internetowego fallwork.pl jest „Apexpro” sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jana Pawła II, 00-867 Warszawa. Naczelną zasadą serwisu internetowego www.apexproagency.com jest poszanowanie prywatności i poufności danych dotyczących użytkowników, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych oraz innymi, obowiązującymi w Polsce aktami prawnymi.

Zasadą serwisu internetowego www.apexproagency.com jest oznakowanie informacji o charakterze komercyjnym i oddzielenie ich od innych publikowanych treści.

§2 PRAWA AUTORSKIE

Apexproagency.com jest nazwą i znakiem towarowym chronionym prawem, będącym własnością „Apexpro” sp. z o.o. Używanie tej nazwy i/lub znaku wymaga zgody pisemnej „Apexpro” sp. z o.o. Wszelkie prawa do materiałów zamieszczonych w serwisie internetowym fallwork.pl przysługują spółce „Apexpro” sp. z o.o. Serwis internetowy www.apexproagency.com podlega pełnej ochronie prawnej przewidzianej stosownymi przepisami prawa polskiego, w tym przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 2001 r. oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. Zawartość serwisu internetowego fallwork.pl stanowi utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega ochronie przewidzianej w tej ustawie. Bez uprzedniego i wyraźnego zezwolenia „Apexpro” sp. z o.o. kopiowanie lub dalsze wykorzystywanie materiałów zamieszczonychwserwisieinternetowym www.apexproagency.com lub ich fragmentów jest zabronione. Wykorzystanie materiałów zamieszczonych na stronie internetowej jest dopuszczalne wyłącznie na zasadach i w zakresie odpowiadającymwłasnemu użytkowi osobistemu oraz dozwolonemu użytkowi publicznemu. Zasady i zakres takiego dozwolonego użytku osobistego i publicznego określa ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wykorzystywanie materiałów umieszczonych w serwisie internetowym www.apexproagency.com lub ich fragmentów w sposób niezgodny z zasadami wskazanymi powyżej stanowi naruszenie praw „Apexpro” sp. z o.o. i będzie podstawą do niezwłocznego podjęcia przez „Apexpro” sp. z o.o. stosownych środków prawnych przeciwko naruszycielom.

§3 REJESTRACJA I ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKÓW

Rejestracja kandydata dokonuje się przez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego. Rejestracja jest bezpłatna. „Apexpro” sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu oraz zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych informacji przez „Apexpro” sp. z o.o. w celach informacyjnych, edukacyjnych, statystycznych i marketingowych, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Użytkownikom serwisu internetowego www.apexproagency.com przysługuje w każdej chwili prawo aktualizacji swoich danych osobowych, jak również zgłoszenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania. „Apexpro” sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji danego użytkownika bez podania przyczyny.

§4 PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) każdy użytkownik serwisu internetowego www.apexproagency.com ma prawo do wglądu do swoich danych oraz żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, a także całkowitego usunięcia z bazy danych portalu. Dane osobowe użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków ściśle określonych przepisami prawa.

§5 PRAWA „Apexpro” Sp.z o.o.

„Apexpro” sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do: Edycji, usunięcia, zmiany wyglądu, zawartości, sposobu działania serwisu internetowego bez podania przyczyny. Częściowego lub całkowitego ograniczenia dostępu do serwisu internetowego apexproagency.com użytkownikowi w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu. Zmiany niniejszego Regulaminu.

§6 PRZENIESIENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

„Apexpro” sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za: Formę i treść informacji i materiałów mających charakter komercyjny, zamieszczanych na łamach serwisu internetowego apexproagency.com, a pochodzących ze źródeł zewnętrznych.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin obowiązuje użytkownika od momentu wypełnienia formularza rejestracyjnego. Zmiany niniejszego Regulaminu ogłaszane są na stronie www.apexproagency.com. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.